ข้อมูลทั่วไป ประวัติสถานศึกษา

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ให้กว้างขวาง สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชนบท และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานท้องถิ่น รวมทั้งสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศชาติ จึงจัดตั้งสถานศึกษาวิชาชีพประเภทวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ เพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับ และเปิดสอนประเภทวิชาชีพที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นรวมทั่วประเทศ อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนากำลังคน ของประเทศไทย ให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ และให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยในระดับอำเภอเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางและกว้างไกลเป็นอนุสรณ์ 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นวิทยาลัยการอาชีพแห่งแรกในจังหวัดอุดรธานี

ปีการศึกษา 2537 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีได้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา 2544 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ได้เปิดสอนทั้งระดับ ปวช. ประกอบด้วยช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม จำนวน 9 สาขางาน ระดับ ปวส. ประกอบด้วย ช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม 9 สาขางาน และได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2549

พื้นที่
 มีเนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา 
สถานที่ตั้ง 301 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ (ทางหลวง-แผ่นดินหมายเลข 2 อุดรธานี - ขอนแก่น) ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41370 
เบอร์โทรศัพท์ 042-339744 
E-mail kwicec.ac.th@hotmail.com  
เว็บไซด์ www.kwicec.ac.th  

สภาพสังคมและเศรษฐกิจ

การเมืองการปกครองของจังหวัดอุดรธานี หน่วยการปกครองแบ่งออกเป็น 20 อำเภอ 156 ตำบล 1,880 หมู่บ้าน 101 ชุมชน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 44 เทศบาลตำบล 132 องค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนประชากรรวม 1,557,298 คน จำนวนครัวเรือน 414,868 ครัวเรือน (ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี)

อำเภอกุมภวาปี มีสภาพด้านสังคมเศรษฐกิจ ดังนี้ ด้านการเกษตรกรรรม อำเภอกุมภวาปี มีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 312,162 ไร่ ครอบครัวเกษตร จำนวน 15,826 ครอบครัว พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ปอแก้ว อื่น ๆ

ด้านการอุตสาหกรรม จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม แยกได้ดังนี้ โรงงานน้ำตาลทรายแดง และโรงงานน้ำตาลทรายขาว

ด้านการพาณิชย์ มีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ จำนวน 10 แห่ง ธนาคารจำนวน 6 แห่ง สหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง

ด้านการบริการ มีสถานบริการ จำนวน 11 แห่ง

ด้านการท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ พระธาตุดอนแก้ว สวนธรรมชาติ ทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี

การศึกษา ข้อมูลด้านการศึกษา สถานศึกษาสังกัดสปช.จำนวน 77 แห่ง สศ.จำนวน 8 แห่ง สช.จำนวน 2 แห่ง อศ.จำนวน 1 แห่ง ศน. จำนวน 1 แห่ง ระบบการศึกษานอกโรงเรียน กลุ่มสนใจ 32 กลุ่ม วิชาชีพระยะสั้น 30 กลุ่ม ที่อ่าน หนังสือประจำหมู่บ้าน 21 แห่ง ห้องสมุดประชาชน 2 แห่ง


เพลงมาร์ช วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีนี้น่าอยู่ เหล่านักเรียนและครูผู้บริหาร
ร่วมผันผูกปลูกรักสมัครงาน ให้เชี่ยวชาญนำอาชีพสู่ปวงชน
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีนี้สูงค่า พัฒนาก้าวไกลทุกแห่งหน
ฝีมือดี มีคุณธรรม น้อมนำตน ประสิทธิผลก่อเกิดเลิศวิชา

สีของทางวิทยาลัย
สีส้ม  ขาวตราของสถานศึกษา  


ดอกไม้ประจำวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 


ภารกิจของวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

1. ด้านปริมาณ จัดการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. และสูงกว่าตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงานและ นโยบาย สอศ. ท้องถิ่น ชุมชน (Demand Driven) ฝึกอบรมวิชาชีพ ระยะสั้น สนับสนุนนโยบายเร่งรัด และพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างเติมปัญญาให้สังคมฝึกงานอาชีพให้ แรงงานคืนถิ่น

2. ด้านคุณภาพ เร่งรัดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่ การปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ กำกับและควบคุมคุณภาพด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา

3. ด้านบริการสังคม จัดบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จัดหน่วยอาชีวบริการและออกร่วมอำเภอเคลื่อนที่ใน ระดับอำเภอ ให้แก่ศูนย์อำเภอวังสามหมอศูนย์อำเภอศรีธาตุ อำเภอกุมภวาปี ศูนย์อำเภอโนนสะอาด และศูนย์อำเภอหนองแสง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพนอกชั้นเรียนให้กับนักศึกษา ชุมชนสถานประกอบการ และงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและบูรณาการดำเนินการโครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเต็มรูปแบบ

4. ด้านการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา จัดทำแผนการดำเนินงานธุรกิจสร้างเครือข่ายการดำเนินงานธุรกิจให้กับนักศึกษาในระบบ สนับสนุนผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพแบบบูรณาการร่วมกับกองทุน SMEs และกองทุนในทุกระดับ สร้างอาชีพอิสระ สร้างรายได้ และสนับสนุนการฝึกทักษะในการทำงาน เพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนสนับสนุนการฝึกงานที่มีรายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. ด้านการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรมีความตระหนักในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม หรือหลักคำสอนทางศาสนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดบูรณาการการเรียน การสอน และจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ (Model) เพื่อการศึกษาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

 

วิสัยทัศน์  

“วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษา เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและยุทศาสตร์ชาติ"

 

เอกลักษณ์ 

“สถานศึกษา 3 คุณ " คุณธรรม คุณภาพ คุณวุติ""

 

อัตลักษณ์

“บุคลิกดี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน "

 

คติพจน์

“โยคาเว ชายดี ภูริ "ปัญญา ย่อมเกิดจากการฝึกฝน" "