ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

บริษัทแคนนอนไฮเทค(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทแคนนอนไฮเทค(ประเทศไทย) จำกัด

 

ชื่อบริษัท : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด

ทีอยู่ : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 89 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ. บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

แผนที่ : Click

เบอร์โทรศัพท์ : (035)350-080 ต่อ 1108, 1109

เบอร์ FAX :     (035)350-100

Websitewww.canon.co.th

ผลิตภัณฑ์หลัก : เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์

 

คุณสมบัตินักศึกษาฝึกงาน

- ระดับการศึกษา : ปวช. , ปวส.

- สาขาวิชา : ทุกสาขาวิชา

- อายุ : ไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบรูณ์

- ส่วนสูง : ไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

- เพศ : ชาย , หญิง

- สามารถยืน และทำงานเป็นกะได้

- จำนวน (คน) : จำนวนมาก

 

เอกสารการสมัคร

- รูปสีขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจรอง พร้อมสำเนา

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- หลักฐานการศึกษา ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง

 

โครงการความร่วมมือเปิดหลักสูตร ระดับ ปวช. - ปวส.

ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และบริษัทแคนนอนไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ

1. นักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสังกัดกรมอาชีวศึกษา

และนักศึกษายังได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผลการศึกษาและการฝึกอบรม จากบริษัทแคนนอน

2. นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์และความรู้ตามหลักสูตรอาชีวศึกษาและความรู้ด้านการบริหาร

อุตสาหกรรมของบริษัทแคนนอน (ปวช. - หลักสูตรระดับ Basic, ปวส. - หลักสูตรระดับ Advance)

3. นักศึกษาที่จบหลักสูตรระดับ ปวช. สามารถเรียนต่อระดับ ปวส. ของวิทยาลัยในสังกัดกรม

อาชีวศึกษาทั่วประเทศ

4. นักศึกษาที่จบหลักสูตรระดับ ปวส. สามารถเรียนต่อระดับปริญญาตรี หรือทำงานกับบริษัท

ที่ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิต

5. กรณีที่นักศึกษาทำงานที่บริษัทแคนนอนมีสิทธิบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายผลิต ในระดับตำแหน่ง

  1. Operator  และมีโอกาสได้รับพิจารณาประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูง

ขึ้นต่อไป

6. นักศึกษามีรายได้ระหว่างการฝึกงานในระดับ ปวช. มากกว่า 106,000 บาท/ปี

ในระดับ ปวส. มากกว่า 106,000 บาท/ปี

สิทธิประโยชน์ระหว่างฝึกงานของ บริษัทแคนนอนไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

นักศึกษาฝึกงานมีสิทธิประโยชน์และหน้าที่รับผิดชอบ เทียบเท่า กับพนักงงานของบริษัท

- ค่าเบี้ยเลี้ยงการฝึกงานเริ่มต้น  215  บาทต่อวัน  ฝึกงานครบ  3  เดือน  ปรับเพิ่มเป็น  217 บาท

ต่อวันและฝึกงานครบ 6 เดือน ปรับเพิ่ม 219 บาท

- ค่าอาหาร  330  บาทต่อเดือน  /  ข้าวฟรี  กับข้าวราคาถูก

- ค่าทำงานกะ  50  บาทต่อวัน  (เฉพาะกะกลางคืน)

- OT  วันทำงานปกติหรือ  OT  วันหยุด

- เบี้ยขยัน  700  บาทต่อเดือน

- เบี้ยขยันพิเศษเดือนละ  500  บาท (6 เดือน)

- เงินตอบแทนพิเศษเมื่อทำงานครบสัญญา  6  เดือน  ประมาณ  5,000  บาท

- ค่ารักษาพยาบาล  20,000  บาทต่อปี  (ครอบคลุมบิดา  มารดาที่ไม่มีเงินได้)

 

สวัสดิการ

- หอพักนักศึกษาฝึกงาน

- รถรับ-ส่งปรับอากาศ (รสบัสและรถตู้)

- ห้องพยาบาล  มีแพทย์และพยาบาลประจำ

- รถฉุกเฉินกรณีเจ็บป่วย

- กิจสัมพันธ์นักศึกษา  (นำเที่ยวประจำปี)

- โรงอาหาร

- ร้านค้าสวัสดิการ  ( Canon  Family  Store)

- ศูนย์ฝึกอบรม  Canon

- ห้องสมุด

- โรงยิมและสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ

- สระว่ายน้ำ

- ห้องออกกำลังกาย  (Fitness)

 

รายละเอียดการเดินทาง

1. รถไปรับที่วิทยาลัย

2. ตรวจร่างกายที่คลินิกเวชกรรมศูนย์อุตสาหกรรม ไฮ-เทค การแพทย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. เปิดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ค่าเปิดบัญชี 200 บาท

4. ไปที่ฝึกศูนย์อบรมแคนนอน เพื่อรับชุดยูนิฟอร์ม กุญแจล็อคเกอร์และแจ้งรายละเอียดต่างๆ

5. เข้าพักที่หอพักของบริษัท

 

โครงสร้างการบริหาร

 

โครงสร้างการบริหารงานทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ประจำปีการศึกษา 2556

 

 
 นายณัฏฐพล   พูนประสิทธิ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

  

 

นายพงษ์ศักดิ์   วงปัอม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นายธนพัตย์  อินธสร้อย
หัวหน้างานระบบทวิภาคี

 

 

 

pratom pratuerng wanchana wongsapat ing-on

นาย ประถม พรหมสมบัติ

 

นาย ประเทือง บุปผาชื่น

 

นาย วรรณชนะ โสภาบุตร

 

นาย วงศพัทธ์ ออกตลาด

 

นางสาว อิงอร ธรรมเวียง

 

aekasit  pamika  pissamai   nuttapon-j

นาย เอกสิทธิ์ ลุนสะแกวงษ์

 

 นางสาว เปมิกา บุญสิวนนท์

 

 นาง พรรณกาญจน์ เศษสุวรรณ

 

 

นาย ณัฐพล จุลชัยวรกุล

 

ratchaneekon watcharee nussara anucha  

นางสาว รัชนีกร บุญสังข์

นางสาว วัชรี อุบลครุฑ

นาง นุสรา โพธิ์ศรีทา

จ.ส.ต.อนุชา บุญจันทร์

 

แผนการปฏิบัติงาน

แผนการปฏิบัติงาน

 

แผนปฏิบัติงาน งานอาชีวศึกษาทวิภาคี

การฝึกงานและเรียนรู้ประสบการณ์จริง ของนักศึกษาภาคปกติ (ปวช. - ปวส. สายตรง)

ภาคเรียนที่ 1
  1 ม.ค. - 15 ก.พ. นักศึกษาแจ้งส่งสถานที่ฝึกงาน
  5 มี.ค. - 10 มี.ค. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
15 มี.ค. - 30 ก.ย. นักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่ 1
  2 ต.ค. - 16 ต.ค. ปัจฉิมนิเทศที่แผนกวิชา
17 ต.ค. - 25 ต.ค. ส่งผลการฝึกงานภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
  1 ก.ค. - 31 ส.ค. นักศึกษาแจ้งส่งสถานที่ฝึกงาน
15 ก.ย. - 19 ก.ย. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
  1 ต.ค. - 15 มี.ค. นักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่ 2
20 มี.ค. - 31 มี.ค. ปัจฉิมนิเทศที่แผนกวิชา
16 พ.ค. - 24 พ.ค. ส่งผลการฝึกงานภาคเรียนที่ 2