จำนวนวิชาระยะสั้นทั้งหมด 38 วิชา

อินเตอร์เน็ต(internet)เบื้องต้น รหัส 1204-1102

คำอธิบายของหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานเบื้องต้นของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) การใช้งานอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์ กับระบบ สารสนเทศ


ใบความรู้

1 ใบความรู้ อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นหน่วยที่ 1
2 ใบความรู้ อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นหน่วยที่ 2
3 ใบความรู้ อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นหน่วยที่ 3
4 ใบความรู้ อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นหน่วยที่ 4