จำนวนวิชาระยะสั้นทั้งหมด 38 วิชา

งานซ่อมสีรถยนต์ รหัส 1101-8102

คำอธิบายของหลักสูตร

ศึกษากฎและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติโครงสร้าง สีพ่นรถยนต์ การทำงานของปืนพ่นสีและเทคการใช้ปื่นพ่นสีเครื่องมือและอุปกรณ์การซ่อมสีรถยนต์ หลักและวิธีการโป๊วสีและการการขัดแต่สีโป๊วหลักวิธีการพ่นสีพื้น หลักและวิธีการชีลเลอร์ตัวถัง หลักการและวิธีการเทียมสีโซลิค หลักและวิธีการติดกระดาษหลักและวิธีการพ่นสีทับหน้า(สีโซลิค) หลักและวิธีการพ่นสีทับหน้า การช้าปืนพ่นสี การล้างปืนพ่นสี การโป๊วสีและการขัดสีโป๊วการพ่นสีพื้น การเทียบสีการผสมสีโซลิค การติดกระดาษ การพ่นสีทับหน้า (โซลลีค)และการขัดเงาสีทับหน้า


ใบความรู้

1 ใบความรู้ งานการใช้เครื่องมืองานสี
2 ใบงาน งานการใช้เครื่องมืองานสี