จำนวนวิชาระยะสั้นทั้งหมด 38 วิชา

งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก รหัส 1101-2101

คำอธิบายของหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ การซ่อม เครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 4 จังหวะระบบประจุอากาศระบบหล่อลื่นระบบระบายความร้อน ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง การใช้ เครื่องมือในการปฏิบัติงานถอด ประกอบ ตรวจสภาพซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก แก้ไขข้อขัดข้องของระบบต่าง ๆ การ บํารุงรักษาการประมาณราคาค่าบริการเชิงธุรกิจ

ใบความรู้