จำนวนวิชาระยะสั้นทั้งหมด 38 วิชา

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น รหัส 1703-4101

คำอธิบายของหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น การอ่านและเขียนตัวอักษรฮิรางานะและตัวอักษรคาตาคานะ ประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน คำศัพท์และสำนวนภาษาเกี่ยวกับการทักทาย การแนะนำตัว การให้ข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว กิจวัตรประจำวัน และการซื้อขายสินค้า การใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารอย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

ใบความรู้