จำนวนวิชาระยะสั้นทั้งหมด 38 วิชา

งานพ่นสี รหัส 1103-1106

คำอธิบายของหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจำแนกชนิดของสีอุตสาหกรรม ศึกษาคุณสมบัติของสีแลคเกอร์ สีอีนาเมล การใช้ตัวทำลาย การทำงานของการพ่นสีชนิดต่างๆ เทคนิคการพ่นสี การแก้ไขข้อบกพร่องงานสี การเตรียมพื้นการพ่นสี การพ่นสีทับหน้า สีแลคเกอร์และสีอีนาเมล ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัย วางแผนการพ่นสีในเชิงธุรกิจ

ใบความรู้

1 ใบความรู้ วิชางานพ่นสี