จำนวนวิชาระยะสั้นทั้งหมด 38 วิชา

งานปรับฟิตชิ้นงาน รหัส 1102-1110

คำอธิบายของหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักของความปลอดภัยในการทำงาน การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือทั่วไป การอ่านแบบและสเก็ตแบบงาน การวัดและตรวจสอบ การร่างแบบชิ้นงาน งานตะไบ งานขูด งานคว้านเรียบ และการปฏิบัติงานที่มีระบบงานสวม


ใบความรู้

1 ใบความรู้ที่ 1 เครื่องกัดและปากกาจับยึดชิ้นงาน
2 ใบความรู้ที่ 2 นาฬิกาวัด
3 ใบความรู้ที่ 3 เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
4 ใบความรู้ที่ 4 ไมโครมิเตอร์

วีดีโอประกอบเนื้อหา