จำนวนวิชาระยะสั้นทั้งหมด 38 วิชา

ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการทั่วไป รหัส 1703-2101

คำอธิบายของหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานบริการ การกล่าวทักทาย ต้อนรับลูกค้า การสอบถามความต้องการขอรับบริการจากลูกค้า การนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน บริการ การพูดโทรศัพท์ การนัดหมาย การแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ การใช้ภาษา และท่าทางได้ถูกต้องตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การแสวงหาความรู้โดย ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ใบความรู้