จำนวนวิชาระยะสั้นทั้งหมด 38 วิชา

เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง รหัส 1201-1106

คำอธิบายของหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ การจดทะเบียน การบริการข้อมูลทางธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ธรรมมาภิบาลธุรกิจ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ ปัญหา อุปสรรค โอกาส ปัจจัยที่มี ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน คุณสมบัติของผู้ประกอบการใหม่ ปัจจัยเสี่ยง สำหรับผู้ประกอบการใหม่ รูปแบบงบการเงิน การวิเคราะห์ งบการเงิน และการจัดทำแผนธุรกิจ

ใบความรู้