จำนวนวิชาระยะสั้นทั้งหมด 38 วิชา

ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกิจ รหัส 1201-1105

คำอธิบายของหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อ ภาษีขาย ฐานภาษีและอัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบกำกับภาษี การคำนวณ ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย รายงานสินค้า และวัตถุดิบ การกรอกแบบ ภพ.30 และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

ใบความรู้

1 ใบความรู้-เรื่อง-ภาษีมูลค่าเพิ่ม