จำนวนวิชาระยะสั้นทั้งหมด 38 วิชา

บัญชีซื้อขายสินค้าธุรกิจเจ้าของคนเดียว รหัส 1201-1108

คำอธิบายของหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายสินค้า การบันทึกรายการเกี่ยวกับซื้อสินค้า สําหรับกิจการที่จด ทะเบียนและไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปยัง บัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุง และปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี กระดาษทําการชนิด 8 ช่อง งบกําไร ขาดทุนงบแสดงฐานะทางการเงิน งบทดลองหลังปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี

ใบความรู้

1 ใบความรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขายสินค้า
2 ใบความรู้ การบันทึกบัญชีสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียว (Proprietorship Sole)
3 ใบความรู้ งบการเงิน