จำนวนวิชาระยะสั้นทั้งหมด 38 วิชา

บัญชีธุรกิจบริการ รหัส 1201-1107

คำอธิบายของหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติของแม่บท การบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ตามแม่บทการบัญชี สมการบัญชีงบ แสดงฐานะทางการเงิน การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป ผ่านรายการไป บัญชีแยกประเภททั่วไป งบทดลอง กระดาษทำการ 6 ช่อง งบการเงิน การปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี

ใบความรู้

1 บทที่-1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี
2 หน่วยที่-1.2-ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการบัญชี
3 หน่วยที่-2-ความหมายของบัญชีสินทรัพย์-บัญชีหนี้สิน-บัญชีส่วนของเจ้าของและสมการบัญ
4 หน่วยที่-3-งานวิเคราะห์รายการค้า-และบันทึกบัญชีตามกระบวนการจัดทำบัญชี

วีดีโอประกอบเนื้อหา