จำนวนวิชาระยะสั้นทั้งหมด 38 วิชา

งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก รหัส 1108-1104

คำอธิบายของหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ไฟฟ้าเบื้องต้น ส่วนประกอบ หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ การใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือวัด การตรวจสอบระบบถอดประกอบชิ้นส่วน ล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ประมาณการค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศและการประกอบอาชีพอิสระ

ใบความรู้

1 ใบความรู้ ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า
2 ใบความรู้ หลักการทาความเย็น
3 ใบความรู้ เครื่องมือวัดไฟฟ้า
4 ใบความรู้ การถอดประกอบเครื่องปรับอากาศแบบผนัง