จำนวนวิชาระยะสั้นทั้งหมด 38 วิชา

การทำเจลล้างมือ รหัส 1404-1103

คำอธิบายของหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการเลือกใช้สารวัตถุดิบ การใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตเจลล้างมือ ขั้นตอนการทำเจลล้างมือและคิดคำนวณราคาต้นทุนและกำหนดราคาจำหน่าย

ใบความรู้