จำนวนวิชาระยะสั้นทั้งหมด 38 วิชา

การจัดสวนในภาชนะเครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็ก รหัส 1501-5103

คำอธิบายของหลักสูตร

ศึกษา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดสวนในภาชนะเครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็ก ความหมาย ประโยชน์ และรูปแบบของ สวนถาด แนวคิดการจัดสวนในภาชนะเครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็ก หลักการออกแบบทางศิลปะ การนำองค์ประกอบและความงามของศิลป์มาใช้ในการจัดสวนในภาชนะเครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็ก การเลือกใช้พันธุ์ไม้และดินสำหรับการจัดสวนในภาชนะเครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็ก เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสวนในภาชนะเครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็ก การจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายเพื่อลดต้นทุนในการจัดสวนในภาชนะเครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็กและขั้นตอนการจัดสวนในภาชนะเครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็ก โดยการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการจัดสวนในภาชนะเครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็กโดยใช้พันธุ์ไม้ ดิน และวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น ออกแบบจัดสวนในภาชนะเครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็กจากเค้าโครงสวนเดิมในพื้นที่กำหนดได้ อย่างมีความคิดสร้างสรรค์มีการเลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์จัดสวนที่เหมาะสมกับแบบและสภาพพื้นที่ มีการทำบัญชีรายรับและรายจ่ายเพื่อลดต้นทุนในการจัดสวนถาดได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติงานจัดสวนในภาชนะเครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็กที่รับผิดชอบ ดูแลรักษา ประเมินผลการปฏิบัติงานและเผยแพร่สู่สาธารณชนได้อย่างเหมาะสมโดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการจัดการ กระบวนการทำงานร่วมกัน กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน กระบวนการเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดสวนในภาชนะเครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็ก สามารถสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์มีทักษะชีวิต มีทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ใบความรู้