มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(ปร.ด)

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดของสาขาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องทิ่น(ปร.ด)

รายวิชาที่เปิดสอน

รายวิชาที่เปิกสอนในหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องทิ่น(ปร.ด)

บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รายงานการวิจัยทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง