ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการอบรมจากศูนย์บ่มเพาะ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ประกอบอาชีพ ปีที่จบ รายละเอียด
1 นางสาวนายคมสัน บุดดา อาชีพอิสระ 2558
2 นางสาวนายพงศ์พลิน วงศ์ศรีแก้ว อาชีพอิสระ 2558
3 นางสาวนายอำพล ศรวงศิริ อาชีพอิสระ 2558
4 นางสาวนายประเสริฐ สีหาพุทร อาชีพอิสระ 2558
5 นางสาวนายวิทยา ศริลี อาชีพอิสระ 2558
6 นางสาวนางสาวอริษฐาน อำนาจเจริญ เปิดร้าน Internet 2558
7 นางสาวนายจิตติพงษ์ แก้วเกิดมี ร้านกาแฟ 2558
8 นางสาวนางสาวนุสรา สาภักดี ขายของออนไลน์ 2558
9 นางสาวนางสาวอังคณา ว่องไว ขายของออนไลน์ 2558
10 นางสาวนางสาวอินธุอร ลิ้วกระโทก ขายของออนไลน์ 2558
11 นางสาวนางสาวกฤษณา ปะนัง ขายของออนไลน์ 2558
12 นางสาวนางสาวอมิตา อินทร์สาสกุล ขายของออนไลน์ 2558
13 นางสาวนายอภินันท์ หนูวงษ์ อาชีพอิสระ 2558