ข้อมูลผลการแข่ง


ข้อมูลผลการแข่ง
ลำดับ ชื่อรายการ ประเภท ดูผล
1 ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ทักษะวิชาชีพ ดูผล
2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ทักษะวิชาชีพ ดูผล
3 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจประเภทหอยทอดจานร้อน (Street Food) ทักษะวิชาชีพ ดูผล
4 ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากลประเภทอาหารเพื่อสุขภาพจานหลัก ประกอบลีลา (Food Healthy Challenge) ทักษะวิชาชีพ ดูผล
5 ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย ทักษะวิชาชีพ ดูผล
6 ทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ทักษะวิชาชีพ ดูผล
7 ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ทักษะวิชาชีพ ดูผล
8 การประกวดมารยาทไทย ทักษะพื้นฐาน ดูผล
9 ทักษะการแข่งขันทักษะการนำเสนอขายสินค้า "The Marketing Challenge" ทักษะวิชาชีพ ดูผล
10 ทักษะอาหารจานเดียว หลักสูตรระยะสั้น ดูผล
11 ทักษะตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม หลักสูตรระยะสั้น ดูผล
12 การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest) ทักษะพื้นฐาน ดูผล
13 ทักษะการพัฒนางานมัลติมีเดียแบบหลายมิติ ทักษะวิชาชีพ ดูผล
14 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทักษะวิชาชีพ ดูผล
15 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ทักษะพื้นฐาน ดูผล
16 ทักษะตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง) หลักสูตรระยะสั้น ดูผล
17 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส ทักษะวิชาชีพ ดูผล
18 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทักษะวิชาชีพ ดูผล
19 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทักษะวิชาชีพ ดูผล
20 ทักษะการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทักษะวิชาชีพ ดูผล
21 ทักษะการออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์" ทักษะวิชาชีพ ดูผล
22 ทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว (ปวช.) ทักษะวิชาชีพ ดูผล
23 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ทักษะวิชาชีพ ดูผล
24 ทักษะการวาดภาพ (Drawing) ทักษะวิชาชีพ ดูผล
25 ทักษะจิตรกรรมไทย ทักษะวิชาชีพ ดูผล
26 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะวิชาชีพ ดูผล
27 ทักษะการแข่งขันทักษะการพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะวิชาชีพ ดูผล
28 ทักษะการผสมเครื่ีองดื่ม ประเภท Classic Bartender ทักษะวิชาชีพ ดูผล
29 การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) หญิง ทักษะพื้นฐาน ดูผล
30 ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะวิชาชีพ ดูผล
31 ทักษะการเขียนแบบก่อสร้าง ทักษะวิชาชีพ ดูผล
32 การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง)ชาย ทักษะพื้นฐาน ดูผล
33 ทักษะมัลติมีเดียอาร์ต "INFOGRAPHIC อาชีวะ 4.0" ทักษะวิชาชีพ ดูผล
34 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ทักษะวิชาชีพ ดูผล
35 การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ทักษะพื้นฐาน ดูผล
36 ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง "ร้านเครื่องดื่ม Drinks&Beverages" ทักษะวิชาชีพ ดูผล
37 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ทักษะพื้นฐาน ดูผล
38 ทักษะการผสมเครื่ีองดื่ม ประเภท Flair Bartender ทักษะวิชาชีพ ดูผล
39 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ทักษะพื้นฐาน ดูผล
40 การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ทักษะพื้นฐาน ดูผล
41 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ทักษะพื้นฐาน ดูผล
42 ทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว (ปวส.) ทักษะวิชาชีพ ดูผล
43 ทักษะงานรถจักรยานยนต์ ทักษะวิชาชีพ ดูผล
44 ทักษะมัลติมีเดียอาร์ต "อาชีพที่ก้าวไกลยุค THAILAND 4.0" ทักษะวิชาชีพ ดูผล
45 การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R ทักษะพื้นฐาน ดูผล
46 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ทักษะวิชาชีพ ดูผล
47 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ทักษะวิชาชีพ ดูผล
48 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ทักษะวิชาชีพ ดูผล
49 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ทักษะพื้นฐาน ดูผล
50 การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking) ทักษะพื้นฐาน ดูผล
51 ทักษะธุรกิจค้าปลีกประเภทสินค้า OTOP ทักษะวิชาชีพ ดูผล
52 ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล ทักษะวิชาชีพ ดูผล
53 การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ทักษะพื้นฐาน ดูผล
54 การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยวซออู้ ทักษะพื้นฐาน ดูผล
55 ทักษะดนตรีพื้นบ้าน (แคน) ทักษะพื้นฐาน ดูผล
56 ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมส์) ทักษะวิชาชีพ ดูผล
57 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ทักษะพื้นฐาน ดูผล
58 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ทักษะพื้นฐาน ดูผล
59 การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยวขิมสาย (ขิม ๗ หย่าง) ทักษะพื้นฐาน ดูผล
60 ประกวดดนตรีพื้นบ้าน (พิณ) ทักษะพื้นฐาน ดูผล
61 ประกวดดนตรีพื้นบ้าน (แคน) ทักษะพื้นฐาน ดูผล
62 ประกวดดนตรีพื้นบ้าน (โหวด) ทักษะพื้นฐาน ดูผล
63 ประกวดดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง) ทักษะพื้นฐาน ดูผล
64 ทักษะการทำแผนที่เพื่อการก่อสร้าง ทักษะวิชาชีพ ดูผล
65 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก ทักษะวิชาชีพ ดูผล
66 ทักษะประมาณราคาอาคารพาณิชย์ , บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ทักษะวิชาชีพ ดูผล
67 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ุ R ทักษะพื้นฐาน ดูผล
68 ทักษะงานไม้เครื่องเรือน ทักษะวิชาชีพ ดูผล
69 การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยวซอด้วง ทักษะพื้นฐาน ดูผล
70 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ทักษะวิชาชีพ ดูผล
71 การแข่งขันแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM ทักษะพื้นฐาน ดูผล
72 การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยวระนาดเอก (ไม้แข็ง) ทักษะพื้นฐาน ดูผล
73 การประกวดดนตรีไทยประเภทเดียว จะเข้ ทักษะพื้นฐาน ดูผล
74 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ทักษะวิชาชีพ ดูผล
75 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะวิชาชีพ ดูผล
76 ทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW ทักษะวิชาชีพ ดูผล
77 ทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW & GMAW ทักษะวิชาชีพ ดูผล
78 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ทักษะวิชาชีพ ดูผล
79 ทักษะงานคอนกรีต ทักษะวิชาชีพ ดูผล
80 ทักษะงานปูน ทักษะวิชาชีพ ดูผล
81 ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) ทักษะวิชาชีพ ดูผล
82 ทักษะมาตรวิทยามิติ ทักษะวิชาชีพ ดูผล
83 ทักษะงานฝึกฝีมือ ทักษะวิชาชีพ ดูผล
84 ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และเครื่องยนต์ ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะวิชาชีพ ดูผล
85 ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ทักษะวิชาชีพ ดูผล
86 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทักษะวิชาชีพ ดูผล
87 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ทักษะวิชาชีพ ดูผล
88 ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะวิชาชีพ ดูผล
89 ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน ทักษะวิชาชีพ ดูผล
90 ทักษะการแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะวิชาชีพ ดูผล