ระบบประมวลผลการแข่งขัน
การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาค
ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตารางรายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับภาค
ประเภทวิชา/สาขา รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
สถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา/ครูผู้ควบคุม สถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา/ครูผู้ควบคุม สถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา/ครูผู้ควบคุม
     ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม            
     สาขาวิชาช่างยนต์
      ๑.๑.๑ ทักษะงานรถจักรยานยนต์ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์  นายทศพล สรรพศรี
 นายพงศธร บุญพอ
 นายพงศ์อนันต์ วรเลิศ
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  นายเฉลิมชัย สมธิ
 นายเทียนชัย มูลป้อม
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด  นายธนกร ธูปน้ำคำ
 นายจตุพร ป้อมดงยาง
 นายเพชรกล้า เหล่าพิมพ์
ครูผู้ควบคุม
      ๑.๑.๒ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  นายอนุชิต
 นายสิทธิกร ช่างทองมะดัน
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง  นายอัมรินทร์ บุญเนียม
 นายไกรวิชญ์ ประทุมชัย
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  นายกรกช กาสำโรง
 นายปรีชา อ่อนคำ
ครูผู้ควบคุม
     สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
      ๑.๒.๑ ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลนีควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  นายนวพล ลำดวน
 นายผดุงเกียรติ ประทาน
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  นายอุทัย กลีบม่วง
 นายณัชพล บูรณะ
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  นายอาทิตย์ อาปัดชิง
 นายณัฐชัย เกื้อกุดลิง
ครูผู้ควบคุม
      ๑.๒.๒ ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  นายเศกสิทธิ์ อุ่นคำ
 นายอมรฤทธิ์ ปะกาโส
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  นายกิตติชัย สุพร
 นายอุทัย ใจเที่ยง
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  นายอิศรา เปลี่ยนไธสง
 นายณัฐพล ฝอยทอง
ครูผู้ควบคุม
     สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
      ๑.๓.๑ ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  นายจาตุรงค์ อสิพงษ์
 นายชลธิต น้อยมิ่ง
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง  นายอนันต์ ดวงมาลัย
 นายอดิเทพ สร้างนานอก
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  นายวสันต์ เก็จรัมย์
 นายวิทยา ชัยปัญญา
ครูผู้ควบคุม
     สาขาวิชาเทคนิคการผลิต,สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม,สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
      ๑.๔.๑ ทักษะมาตรวิทยามิติ (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  นายพิชัย ชาวค้อ
 นายพิรณัฐ เวียงโสม
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  นายอเนวิน เสน่ห์ดี
 นายอดิเทพ สมพล
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล  นายชัยวุธ สมพล
 นายถิรวัฒน์ โสมมา
ครูผู้ควบคุม
      ๑.๔.๒ ทักษะออกแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  นายกิตติพงศ์ ศรีทอง
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา  นายเนวิน บุญภาย
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย  นายวรวุฒิ ขจรพรมราช
ครูผู้ควบคุม
      ๑.๔.๓ ทักษะการวัดละเอียด (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  นายรัชพล งอกโพธิ์
 นายนำโชค สัตย์ฌุชนม์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  นายอรัญ อ่างบุญตา
 นายเสกสิทธิ์ พรมศักดิ์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  นางสาววนิดา แซ่ฉั่ว
 นางสาวพิมพ์ชนก แค้วนไธสง
ครูผู้ควบคุม
     สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
      ๑.๕.๑ ทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  นายวรรณเดช อบอุ่น
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  นายสุเมธ บุญมา
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง  นายคณากร อ่อนบุญมา
ครูผู้ควบคุม
     สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
      ๑.๖.๑ ทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  นายทวีโชค สูงสนิท
 นายยุทธนา นิรินทร์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  นายกฤษณะ ไชยนาท
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  นายศตวรรษ กินเสน
ครูผู้ควบคุม
      ๑.๖.๒ ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  นายฤทธิพร คำมูล
 นายอัษฎาวุธ บุตรสะอาด
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  นายภูมิสิทธิ์ สันดี
 นายพิศณุ โปร่งจิต
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  นายสุรชัย บุดดา
 นายพิทยา ปัญจะภักดี
ครูผู้ควบคุม
     สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
      ๑.๗.๑ ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  นายพีรพงษ์ ไชยมิ่ง
 นายคมสัน สีทะบาล
 นายพงศกร ภูบุญทน
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  นายสุวัฒน์ชัย ฉิมรัตน์
 นายภาณุวัฒน์ เดชขุนทด
 นายชาญชล ทองรักษ์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  นายธีระ หอมขจร
 นายสันธิพงศ์ บุญแจ่ง
 นายภูมินาถ ทองนำ
ครูผู้ควบคุม
      ๑.๗.๒ ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ปวช.) วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง  นายพันธกานต์ ทอดทอง
 นายธนากร แวงวรรณ
 นายสุรเดช แวงวรรณ
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  นายสงกรานต์ โสดา
 นายคณิศร ทองทิพย์
 นายชาญยุทธ สีดาท้าว
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  นายสุรยุทธ มีสวัสดิ์
 นายภุธเนศ กนกนาก
 นายเมธัส สุขแสวง
ครูผู้ควบคุม
     สาขาวิชาไฟฟ้า
      ๑.๘.๑ ทักษะงานออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ  นายจิรายุ นาใจเย็น
 นายวิชัยชาญ เล็กสมบูรณ์
 นายศรัณย์ อินทร์สันต์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง  นายทศพร พันธ์ส้ม
 นายสันติ สมเนตร
 นายสิทธิโชค สิมณี
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  นายกฤษฎา บุญเผย
 นายชุติพงษ์ นามแก้ว
 นายวีระยุทธ เสียงสนั่น
ครูผู้ควบคุม
      ๑.๘.๒ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  นายเกียรติศักดิ์ พวงพั่ว
 นายธวัฒชัย ศรีคำมา
 นายนครินทร์ วงศิกุล
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  นายณัฎฐิกิตติ์ ศิลาดี
 นายอธิวัฒน์ สรภูมิ
 นายสิงหนาท ภิรมก้อย
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  นายรชต ศรีสุทธิพันธ์พร
 นายโกสัลล์ ศักดิ์ศรีพงศ์
 นายณัฐนันท์ ภูตระกาญจน์
ครูผู้ควบคุม
     สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
      ๑.๙.๑ ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง เคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคเลย  นายปฏิภาณ คงพิรุณ
 นายอภิเดช เรืองแสง
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  นายสหรัฐ จันทคาด
 นายสราวุฒิ โพธิ์สาชัย
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  นายศิวกร บุตรราช
 นายกัมปนาจ ภูสอดสี
ครูผู้ควบคุม
      ๑.๙.๒ ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์  นายเกียรติภูมิ ขันธมูล
 นายกิตติณรงค์ บุญรัตน์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  นายณัฐพล นาคสะเกษ
 นายเทพฤทธิ์ มาลาดาษ
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม  นางสาวสิรีธร บุญประกอบ
 นายธนบูรณ์ อินสุพรรณ
ครูผู้ควบคุม
      ๑.๙.๓ ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา  นายทักษ์ดนัย พิมอุบล
 นายณรงค์ฤทธิ์ ไพลขุนทด
 นายพลธกร ไชยกระโทก
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  นายศราวุฒิ พูนผาด
 นายอนิสรณ์ สุขแฉล้ม
 นายอเนก สังข์ทอง
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  นายอภิสิทธิ์ พรหมสูตร
 นายปิยวัฒน์ พระภูมี
ครูผู้ควบคุม
      ๑.๙.๔ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  นายเกรียงไกร พิทักษา
 นายฤทธิเกียรติ อนันตสุข
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง  นายพิสิษฐ์ เลิศพิทักษ์สิทธิ์
 นายธิติ นิมมา
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  นายวีรภัทร แก้วคำแสน
 นายพงศกร สุระเสียง
ครูผู้ควบคุม
     สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
      ๑.๑๐.๑ ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  นายศุภวิชญ์ พิมพกัณฑ์
 นายปฐมวิทย์ จิตสง่า
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  นายพัชรพล สุวรรณวงศ์
 นายพีรวัส ไทยศรีวงศ์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  นายมนัส สมญานพล
 นายธนบดี อรุณศิลป์
ครูผู้ควบคุม
     สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
      ๑.๑๒.๑ ทักษะงานปูน (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  นายศิครินทร์ ทองบ้านทุ่ม
 นายกิตติพงษ์ ชุยทะเสน
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  นายกมลลักษณ์ ทันใจ
 นายรังสรรค์ สำราญ
 นายวิชิรพล อำพันธ์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง  นายธนพล ปรีชาชาญ
 นายเอกชัย นาเคน
 นายสุระ ปาเวียง
ครูผู้ควบคุม
      ๑.๑๒.๒ ทักษะงานไม้เพื่อการก่อสร้าง (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง  นายจัตุนิภัทร์ บุญทรัพย์
 นายภิญโญ ชาทุม
 นายศรายุธ ฝ่ายอุปละ
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน  นายมงคล บุญยืน
 นายคณิน รูปคำ
 นายศักดิ์สิทธิ์ อภัยโส
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู  นายวรายุทธ ประทุมชาติ
 นายพัฒนา บาลี
 นายประทีป เทวารัมย์
ครูผู้ควบคุม
      ๑.๑๒.๓ ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  นายเจตน์สฤษฏ์ มาลัยทอง
 นายกิตติกร บุญทัน
 นางสาวปนัตตา ดวงวัง
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  นายธันยบูรณ์ ทองบุญมา
 นายณัฐดนัย ฉัตรชัยโพธิ์ทอง
 นางสาวจรรยาพร คำงาม
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  นายศิวกร บุญชูรอด
 นายภาคภูมิ ละมัย
 นายณัฐพล โพธิ์นอก
ครูผู้ควบคุม
     สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
      ๑.๑๓.๑ ทักษะหุ่นจำลองอาคารพักอาศัย (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  นายธนภัทร อุตคทวาปี
 นายอนุชาติ สินธุชาติ
 นายยศพร น้อยมณี
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคเลย  นางสาวเจติยา สีนิล
 นายวุฒิพงศ์ ทูลพุทธา
 นายเจษฎา สิงห์สุวรรณ
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  นายอธิวัตร์ ศรีจันดี
 นางสาววิมลลักษณ์ สร้อยอั้ว
ครูผู้ควบคุม
      ๑.๑๓.๒ ทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  นายวิรุฬห์ สุขช่วย
 นายวุฒิการ เก็จรัมย์
 นายสถาพร ป้อมพิทักษ์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  นายภัทรดนัย พรมวงษ์
 นายอนาวิน จอกพุดซา
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  นางสาวศิริลักษณ์ แสนสด
 นายสินวิชญ์ จารุตันติ์
 นายสิทธิชัย วังน้อย
ครูผู้ควบคุม
     สาขาวิชาโยธา
      ๑.๑๔.๑ ทักษะงานคอนกรีต (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  นายวริศ วงศ์ฮาดจันทร์
 นายพิชัยชาญ รัตนศรี
 นายพีรพัฒน์ เทียมทัศ
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  นายปรัชญา งามมี
 นายสุทธิพงษ์ โต๊ะงาม
 นายณัฐพล สังข์ศรี
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  นายจาตุรัตน์ ชัยยา
 นายอภิสิทธิ์ อินสนอง
 นายอาทิตย์ เลิกสว่าง
ครูผู้ควบคุม
     สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
      ๑.๑๑.๑ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เฟส (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ  นายคณานาท สุจันทา
 นายช่วยทวี อุภัยศรี
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  นายกฤษฎา สุทธิจักร์
 นายคเชนทร์ เต็มทวี
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  นายจักรกฤษ วินานันท์
 นายเกียรติศักดิ์ อารมย์
ครูผู้ควบคุม
      ๑.๑๑.๒ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  นายธนทัต จัตวาภักดี
 นายนิธิต แก้วโยธา
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ  นายอุดมศักดิ์ ดันมีแก้ว
 นายศรันย์ บุผาวัลย์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  นายสุวรรณ บุญน้อย
 นายอนันตสิทธิ์ บับภาเสน
ครูผู้ควบคุม
      ๑.๑๑.๓ ทักษะการออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  นายโชคชัย หอมสมบัติ
 นายจตุรนต์ บุญหล้า
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  นายปัณณทัต ศิริดำ
 นายพีรกาล กองไพบูลย์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ  นายเทวพล นนทวงศ์
 นางสาวดาริณี ไสยมนต์
ครูผู้ควบคุม
      ๑.๑๑.๔ ทักษะการพัฒนางานมัลติมีเดียแบบหลายมิติ (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ  นายยรินทร์ จำปาสาร
 นายเมธสิทธิ์ ชวลิต
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  นายเกียรติศักดิ์ แสงสว่าง
 นางสาวอารีรัตน์ มัวงษ์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  นายทะนงศักดิ์ หลักหาญ
 นายฉัตรานนท์ เศษสุวรรณ
ครูผู้ควบคุม
     วิชาเทคนิคพื้นฐาน            
     สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
      ๒.๑ ทักษะงานฝึกฝีมือ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  นายกุลพินิจ ชินนะศรี
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ  นายวิษณุ ภูผันผิน
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ  นายอนุวัช พันธ์จันทร์
ครูผู้ควบคุม
     ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ            
     สาขาวิชาการบัญชี
      ๓.๑.๑ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  นางสาวมิลตรา ใจสบาย
 นางสาวปริณดา ไว้สันเทียะ
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  นางสาวบุณยานุช หิรัญพันธ์
 นางสาวศรุตยา ไชยกุล
 นางสาวศิริรัตน์ กัญญามา
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  นางสาวกันยารัตน์ เสน่ห์พูด
 นางสาวจุราวรรณ สุพรรคำ
ครูผู้ควบคุม
      ๓.๑.๒ ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  นางสาวลลิตา ไชยคลัง
 นางสาวศศิธร ทาทิวัน
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  นางสาวศศิญา บุญมาก
 นางสาวสุทธิดา อ่อนประทุม
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  นายสุทัศน์ พิกุล
 นายนเรนทร์ฤทธิ์ คุณชื่น
 นางสาววนิดา ประสมพันธ์
ครูผู้ควบคุม
     สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
      ๓.๒.๑ ทักษะการแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  นายศิริวัฒน์ แสงปาก
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  นางสาวปุณยวีร์ สัณฐิติพงศ์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  นางสาวปุ๋ย รัตนแสง
ครูผู้ควบคุม
      ๓.๒.๒ ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  นายปัญญา ผาเหลา
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  นางสาววราภรณ์ โวลา
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  นางสาวเจษฎาพร เกษพันธ์
ครูผู้ควบคุม
     สาขาวิชาการตลาด
      ๓.๓.๑ ทักษะการแข่งขันทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  นางสาวอภิฤดี พิมพา
 นางสาวมัทนา แม้นประโคน
 นางสาวอาทิตยา โต๊ะงาม
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  นางสาวนริศรา การพงษ์
 นางสาวสุพัตรา เอี่ยมกลั่น
 นางสาวทวีพร อุดมเดช
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  นางสาวอุมาพร โชติถวิล
 นางสาวสุพัตรา เอี่ยมกลั่น
 นางสาวทวีพร อุดมเดช
ครูผู้ควบคุม
      ๓.๓.๒ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  นางสาวนิติยา นามบุดดี
 นายธนกร ลีลาน้อย
 นางสาวณัฐนิชา ถิ่นนคร
 นางสาวรักติยา ศิลาทิพย์
 นางสาวชลลดา อุทาโพธิ์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  นางสาวสกุลทิพย์ เนือนสกุล
 นางสาวกัญญาพัชร บุตรรัตน์
 นางสาวทิพวรรณ มาทุมมี
 นางสาวมนัสวี เหวยรัมย์
 นางสาวนงลักษณ์ เป็นสุข
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  นางสาวเพลินพิศ กาววิลัยวงษ์
 นางสวสภาภรณ์ จีจุมปัญ
 นายเกรียงศักดิ์ ชากุลนา
 นายศุภกฤษ บุญพงษ์
 นางสาวแพรทอง จันทคร
ครูผู้ควบคุม
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
      ๓.๔.๑ ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  นายธนาภรณ์ บุญทศ
 นายกิตติศักดิ์ ข่าขันมะลี
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  นายคมสันต์ ชาติสม
 นายสุกิตติ ทองศรี
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย  นายปริญญา ปานเพ็ชร
 นายภูริวัจน์ ศรีนวล
ครูผู้ควบคุม
     สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
      ๓.๕.๑ ทักษะธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้า OTOP (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  นางสาวจุฑาภรณ์ ไชยปราบ
 นางสาวณัฐนรี วงษ์ไพรัช
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  นางสาวพัชราภรณ์ คำกุ้ม
 นางสาวสุธาสินี เกลี้ยงล่ำ
ครูผู้ควบคุม
เทคโนโลยีพณิชยหารพลาญชัยร้อยเอ็ด  นางสาววิภาดา แซ่กวาง
 นางสาวรัชฏาภรณ์ วิสัยบูลย์
ครูผู้ควบคุม
     ประเภทวิชาคหกรรม            
     สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
      ๔.๑.๑ ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทอาหารไทยชุดพร้อมจำหน่าย (Thai Set) (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  นางสาวกันยารัตน์ ภาดี
 นายปิยวัฒน์ ยศอุบล
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  นายธวัชชัย สุครีพ
 นางสาวทิพยาภรณ์ นามมะเริง
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  นายชนาทิป บุญจวง
 นายกฤษฏา คำภาอินทร์
ครูผู้ควบคุม
      ๔.๑.๒ ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ประเภทอาหารมื้อค่ำแบบตะวันตก(Western Set Dinner) (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  นางสาวธิติสุดา คูณอนันท์
 นางสาวนิชดา บุญเถิง
 นายชูพงษ์ พิมพ์วงษ์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  นางสาวดุษฎี เชื้อนิล
 นางสาวโสภิดา ไกรดวง
 นางสาวอภิญญา แสงมีคุณ
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  นางสาวปัทมพร ป้อมกฤษณ์
 นางสาวฐิติพร ปุมสันเทียะ
 นางสาวณัฐพร เพียรโพธิ์กลาง
ครูผู้ควบคุม
     สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร์
      ๔.๒.๑ ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  นายวัชระ สาดแล่น
 นางสาวพาขวัญ กาสุนโม
 นายโอภาพ โขนัง
 นายอรุณ จามุน
ครูผู้ควบคุม  นายเจษฏาวัจน์ เรืองบุญ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  นายถิรวัฒน์ จำปาศักดิ์
 นางสาวอภิญญา ทองแสง
 นางสาวอัมพกา ป้องกัน
 นางสาวศศิธร ภูนางาม
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  นายชนภัทร แสงแก้วพะเนา
 นายวันชนะ แสนสันเทียะ
 นายธรรมชาติ หวนสันเทียะ
 นายคทายุทธ์ หอนตะคุ
ครูผู้ควบคุม
      ๔.๒.๒ ทักษะการประยุกต์ดอกไม้เชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  นายเศรษฐพงศ์ แก้วคำกอง
 นายศตวรรษ ชาภักดี
ครูผู้ควบคุม  นางสาวชนิลรักษ์ รักษาสุข
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  นายเบญจมินทร์ แก้วดวงดี
 นายรชานนท์ วิลุนกิจ
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  นายภัทรพงษ์ สมานชม
 นายศราวุฒิ เกิดเจริญ
ครูผู้ควบคุม
     สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขาวิชาเทคโนโลยีและสิ่งทอ
      ๔.๓.๑ ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  นางสาวปรียาภา สุหร่ายเพรช
 นางสาวกีรติ โกสันเทียะ
 นางสาวจุฑามาศ ช้อนกลาง
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  นางสาวทิพย์อักษร แพงศรี
 นางสาวเกษสินี ตรีรัตน์
 นางสาวศุภาวดี เวพีวุฒิกร
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  นายธิติกร มาสุ่ม
 นางสาวธัญชนก มาสังข์
 นางสาวคริษฐา มานาดี
ครูผู้ควบคุม
      ๔.๓.๒ ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  นายวรไกร แสนอามาตย์
 นางสาวยามิน มาพบ
 นางสาวสุดารัตน์ วิเศษชู
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  นางสาวณัฐวิกา จำปาแดง
 นางสาวเมทวิน พรมตา
 นางสาวนารีรักษ์ ทองสัมฤทธิ์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  นางสาวชัยนันท์ เตชะผล
 นายอมรเทพ ถึงนามลี
 นางวราภรณ์ งอกงาม
ครูผู้ควบคุม
    ประเภทวิชาศิลปกรรม            
     สาขาวิชาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
      ๕.๑.๑ ทักษะการออกแบบ 2D แอนนิเมชั่น“อะเมซิ่งเที่ยวไทย สไตล์อาชีวะ” (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  นางสาวทิพธัญญา โพธิ์ทอง
 นายชินวัตร วงศ์สุนา
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  นายธิวากรออหนอสีหา
 นายสรยุทธ กองเพ็ชร์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  นางสาวฉัฎภรณ์ พิสุทธิ์เลิศมานะ
 นางสาวศุภาวรรณ ลุนคุณ
ครูผู้ควบคุม
      ๕.๑.๒ ทักษะการออกแบบ 3D แอนนิเมชั่น“อาชีวะ Intro” (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  นายเจษฎา วัชรศักดิ์สกุล
 นางสาววัชราภรณ์ ชาโชค
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  นายวิทยา สาโรจน์
 นายศุภชัย ทองประเสริฐ
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  นายธีรศักดิ์ รันนันท์
 นายณัฐพงษ์ เพียกุนา
ครูผู้ควบคุม
     สาขาวิจิตรศิลป์
      ๕.๒.๑ ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  นายณัฐวุฒิ ธรรมเรืองฤทธิ์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  นางสาวสิปปกร จำปาอ่อน
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  นายพันธกานต์ แสนสระ
ครูผู้ควบคุม
      ๕.๒.๒ ทักษะประติมากรรมนูนสูง (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  นายมินธาดา ปักษาพันธ์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  นายกิตติชัย สารีโท
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  นายเมธัส ลุนบง
ครูผู้ควบคุม
     สาขาวิชาการออกแบบ
      ๕.๓.๑ ทักษะการออกแบบตกแต่ง หัวข้อ“Food Truck in Thai Culture & Food Festival” (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  นางสาวศุภัสรา ศิริวุฒิ
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  นางสาวทิพย์อนงค์ พนันชัย
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  นายราชันย์ สกุลคู
ครูผู้ควบคุม
      ๕.๓.๒ ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ออกแบบโปสเตอร์หัวข้อ“เทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่๑๐” (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  นางสาวรุ่งทิวา พลศรี
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  นางสาวจิราพร แสงสีจันทร์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  นายอณุ มาตร์แสง
ครูผู้ควบคุม
     ประเภทประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว            
     สาขาวิชาการโรงแรม
      ๖.๑.๑ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ๑) ประเภท Classic Bartender (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  นางสาวเบญจลักษณ์ แป้นสันเทียะ
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  นางสาววรรณทณา ศิวะบุตร
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  นางสาวณัฐธิดา แก้วนิสัย
ครูผู้ควบคุม
      ๖.๑.๑ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ๒) ประเภท Flair Bartender (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  นายอนุพงศ์ เครื่องสาร
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา  นางสาวนันทนา พินิจพงษ์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  นายธีรชัย ไวเรียบ
ครูผู้ควบคุม
      ๖.๑.๒ ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  นางสาวนิภาวรรณ ชูศรีวรรณ์
 นายกิตติพงษ์ ปราบราบ
 นางสาวพรทิวา จันทร์วัน
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  นายสุกฤษฎิ์ พลาหาญ
 นางสาวกัลยรัตน์ ดีบุตร
 นางสาวณัฐชา อุณาสิงห์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  นายอเนก ยมดี
 นางสาวผณินทรา จำปาปิ่น
 นางสาวทรรศนีย์ สุวรรณ์
ครูผู้ควบคุม
     สาขาวิชาการท่องเที่ยว
      ๖.๒.๑ ทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  นายสิริศักดิ์ หมายเกื้อ
 นางสาวนัชชา เมืองโคตร
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  นางสาววายามิน อินทรพินิจ
 นางสาวเพ็ญพิชชา ศาสตร์ประสิทธิ์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  นางสาวสโรชา ฤทธิศร
 นางสาวณัฐริกา คำตาแสง
ครูผู้ควบคุม
      ๖.๒.๒ ทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  นางสาวอรญา จันทะสาน
 นายพิเชษฐ์ไชย ไชโยแสง
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  นางสาวศิริวรรณ อยู่ปูน
 นางสาวกาญจนภัทร ปัญญาคิด
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  นางสาววนิดา สมชัย
 นางสาวดารินทร์ หวังบุญ
ครูผู้ควบคุม
     ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            
     สาขาวิชาเทคโลโนยีสารสนเทศ
      ๗.๑.๑ ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคเลย  นายธนพล ชมพูทอง
 นายธนภัทร โกมุท
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  นายเอกรัตน์ เทียมจัตุรัส
 นางสาวสุติกาลณ์ พลเรื่อง
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  นายพัฒนพล ภู่ยินดี
 นายธนวัฒน์ เล่ห์กล
ครูผู้ควบคุม
      ๗.๑.๒ ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคเลย  นายพีรพัฒน์ บุตวงษ์
 นายศักดา เดชโฮม
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  นางสาวสมิตา แซ่คั่ง
 นายสรรเพชญ กิจเปรื่อง
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  นายศราวุธ วงชาเลื่อน
 นายกฤษดา วงชาเลื่อน
ครูผู้ควบคุม
    วิชาชีพระยะสั้น            
     วิชาชีพระยะสั้น
      ๘.๑ ทักษะตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น (หญิง) (ระยะสั้น) วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา  นายฉัตรชัย บริสุทธิ์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  นางสาวสายใจ นามกูล
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  นายคงศักดิ์ ทะนนศรี
ครูผู้ควบคุม
      ๘.๒ ทักษะตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม (ระยะสั้น) วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์  นายชาญณรงค์ จารึกรัมย์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  นายพรชัย สายช่วย
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  นายธีระยุทธ เสลไสย์
ครูผู้ควบคุม
      ๘.๓ ทักษะอาหารจานเดียว (ระยะสั้น) วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  นางสาวปาณิสรา เฮ้ากวนศรี
 นางสาวกุลนัฐ วิลาชัย
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  นางใลใย คำคาวี
 นางสาวกศิมาภรณ์ สุจริต
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ  นางสาวดวงกมล รัตนโสภา
 นางกิ่งแก้ว เสริมศรี
ครูผู้ควบคุม
    การแข่งขันทักษะพื้นฐาน            
     ทักษะพื้นฐาน
      ๙.๑ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  นายดนัยณัฐ สร้อยจิตร์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร  นายปริญญา พึ่งพา
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู  นายศักดา เวียงอินทร์
ครูผู้ควบคุม
      ๙๒ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  นางสาวสุภาพร สินธุบัว
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  นางสาวมีนาศิริ ลาทัพ
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม  นางสาวอภิญญา บุพศิริ
ครูผู้ควบคุม
      ๙.๓ การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) ชาย (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  นายเจษฎากร มีแก้ว
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  นายณัฐวุฒิ สุทธิชื่น
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  นายปริญญา บทไธสง
ครูผู้ควบคุม
      ๙.๔ การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) หญิง (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  นางสาวสารินี วงขีลี
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  นางสาวอัญชลี ธรรมหน
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ  นางสาวสุพัฒตรา โจทย์พิมาย
ครูผู้ควบคุม
      ๙.๕ การประกวดร้องเพลงสากล ชาย (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย  นายภาณุวัตร ขอกั้นกลาง
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  นายธีรวุธ งอยภูธร
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  นายสิทธิชา สุขคร
ครูผู้ควบคุม
      ๙.๖ การประกวดร้องเพลงสากล หญิง (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  นางสาวประภัสนันต์ เพ็ชร์ไทย
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา  นางสาวรินลดาภา โพธิ์ศรี
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ  นางสาวณัฏฐณิชา โฉมหาญ
ครูผู้ควบคุม
      ๙.๗ การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา  นายศิวกร สียางนอก
 นายพีรพัฒน์ ด้วงกระโทก
 นายบุญทวี พระพรมราช
 นายหัสดงค์ ปัญญาวัน
 นายพีรพล นราพันธ์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  นายกฤษณะ นุศีอัน
 นายกิตติ โคมัยกุล
 นายทิเบต รัตนเพชร
 นายภาณุพงษ์ อะปะหัง
 นายวสุรัตน์ วิจิตขะจี
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  นายนวเมธ มณธิราลัย
 นายนนทการ มณีกอง
 นายธัชกร ยอดอินทร์
 นางสาวกัญจน์ธันยา แสงเมืองเก่า
 นางสาววรรณวิลาศ ลีลา
ครูผู้ควบคุม
      ๙.๘ การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  นายกฤตเมธ หอมกระจาย
 นายสุทธิพงษ์ ยงค์ปัชชา
 นายเกียรติชัย สินสิงห์
 นายเจษฎา คงปราณี
 นายอภิสิทธิ สีน้อยขาว
 นายพีระยุทธ เหลาพันนา
 นายกันตภณ ผานำคำ
 นางสาวปัณณธร ประสบคำ
 นางสาวมุทิตา สีทาสังข์
 นายพนิต น้อยตำแย
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา  นายเก่ง มดนรรัมย์
 นายณรงค์กรณ์ หวังกุลกลาง
 นายอดิศร โคตรภูธร
 นายเนรมิต แสงทอง
 นายอุดมรักษ์ ลาภกระโทก
 นายพงศ์กรณ์ พลโคกสูง
 นายนฤเบศ เนตรพรมราช
 นายธนาวุฒิ นาดีด่านกลาง
 นายองอาจ ลาภกระโทก
 นางสาวรินลดาภา โพธิ์ศรี
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  นายหาญชัย ไชยคำหาร
 นายศาสตรายุทธ หล้าสวย
 นายชินภัทร ทองดวง
 นายภูวนาถ โสรส
 นายจักรกรี อุทุมทอง
 นายดนุพร สุพลไทย
ครูผู้ควบคุม
      ๙.๙ การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  นางสาวเบญญาภา ควิสท์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  นางสาวณัฐฐณิชา เทียนแก้ว
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง  นางสาวสิรภัทร ลงเรียง
ครูผู้ควบคุม
      ๙.๑๐ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยการอาชีพสตึก  นายกิตติธร มาเย้อ
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง  นายกิตติทัต ด่านอุด
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  นายวราวุธ สารคม
ครูผู้ควบคุม
      ๙.๑๑ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  นางสาวลลิตา มันญานนท์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท  นางสาวนริศรา เคล้าจันทร์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  นางสาวพฤฒวรรณ ทองพงษ์
ครูผู้ควบคุม
      ๙.๑๒ การประกวดรักการอ่านภาษาไทย (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  นางสาวปาณิสรา ทองรักษ์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย  นางสาวพลอย ประคอง
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  นางสาวสุกัญญา ใสสด
ครูผู้ควบคุม
      ๙.๑๓ การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ(Demonstration Contest) (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  นายตรินัยน์ วงษ์สุวรรณ
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  นางสาวอรทัย ศรีรังสิน
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  นายธนทัต สมใจ
ครูผู้ควบคุม
      ๙.๑๔ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  นางสาวอรญา เวียงคำ
 นางสาวเกษมณี สุภาษี
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  นางสาวมุจรี เสาวลัย
 นายจิรภัทร วงสุยะ
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  นางสาวศิวภรณ์ จันทะล่าม
 นางสาวไพรนภา โพนเมืองหล้า
ครูผู้ควบคุม
      ๙.๑๕ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ๑) จะเข้ (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  นางสาวอัญญัง มหิงษาเดช
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  นางสาวนัทธมน นัดทะยาย
ครูผู้ควบคุม
ครูผู้ควบคุม
      ๙.๑๕ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ๒) ซอด้วง (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา  นายธนกร สีลาวงค์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  นายวิวัฒน์ กรงกลาง
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  นางสาวอัญธิดา ยศธิพานา
ครูผู้ควบคุม
      ๙.๑๕ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ๓) ซออู้ (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  นายเกียรติศักดิ์ รุจิชัยรัตน์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์  นางสาวพิยดา พลแก้ว
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  นางสาวภรินทร พลเคน
ครูผู้ควบคุม
      ๙.๑๕ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ๔) ขิมสาย (ขิม ๗ หยอง) (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  นางสาวอัญญัง มหิงษาเดช
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  นางสาวกิตติมา สืบพันธุ์นงค์
ครูผู้ควบคุม
ครูผู้ควบคุม
      ๙.๑๕ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ๕) ขลุ่ยเพียงออ (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์  นายเทอดศักดิ์ อินทร์คำ
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  นายวุฒิพงษ์ จ่าชัย
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  นายธราธร ประทุมศิริ
ครูผู้ควบคุม
      ๙.๑๕ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ๖) ระนาดเอก (ไม้แข็ง) (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์  นายตรีศักดิ์ ดาทอง
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง  นายธนกร นามวงษา
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  นางสาวณิชา จริตรัมย์
ครูผู้ควบคุม
      ๙.๑๖ การประกวดดนตรีพื้นบ้าน ประเภทเดี่ยว ๑) แคน (เฉพาะภาค) (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ  นายธนวัฒน์ จันเทา
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ  นายกวีพงษ์ โคตรบุญเรือง
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  นายสหัสวรรษ สีหาวงศ์
ครูผู้ควบคุม
      ๙.๑๖ การประกวดดนตรีพื้นบ้าน ประเภทเดี่ยว ๒) โหวด (เฉพาะภาค) (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  นายสหัสวรรษ สีหาวงศ์
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  นายจักราวุฒิ กุลทะโสม
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ  นายธนพงษ์ จันดาวงษ์
ครูผู้ควบคุม
      ๙.๑๖ การประกวดดนตรีพื้นบ้าน ประเภทเดี่ยว ๓) พิณ (เฉพาะภาค) (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  นายขจรศักดิ์ บุญครอง
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี  นายสกล กาละเพรช
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยการอาชึพบ้านไผ่  นายคำพันธ์ ศรีวันทา
ครูผู้ควบคุม
      ๙.๑๖ การประกวดดนตรีพื้นบ้าน ประเภทเดี่ยว ๔) โปงลาง (เฉพาะภาค) (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยการอาชีพพล  นายณัฐพงษ์ นรสาร
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  นายภาณุวัฒน์ คุมแสน
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  นายณัฐชานนท์ คุณแสน
ครูผู้ควบคุม
      ๙.๑๗ การประกวดมารยาทไทย (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  นายพชรพล ยอดดี
 นางสาวภิราภรณ์ นาลอย
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  นาชัยวัฒน์ ศรีแสน
 นางสาวศศิธร สุภสร
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ  นายบวรศักดิ์ ยิ้มจันทร์
 นางสาวพิมพ์ชนก คงยิ่ง
ครูผู้ควบคุม
      ๙.๑๘ การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์  นางสาวกรรณิการ์ ทองแฉ่ง
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  นายกฤษฎา แก้วรักษา
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  นายนัทพงษ์ สุขศิริ
ครูผู้ควบคุม
      ๙.๑๙ การแข่งขันแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM (ปวช./ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  นายอาทิตย์ นนพิภักดิ์
 นางสาวสนิดา เสนสวนจิก
 นายจักรชัย เจญเชี่ยวชาญ
 นายสันติภาพ ครองยุติ
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  นายกิตติวัฒน์ ระหาร
 นายจตุพร แตกช่อ
 นายธนโชค เกษหงส์
 นางสาววาสนา นันทพันธ์
 นายชินดนัย วงศ์ประสาร
ครูผู้ควบคุม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  นายชานนท์ วงษาเคน
 นายดุสิต ขอสุข
 นายเกรียงศักดิ์ คำดี
ครูผู้ควบคุม