ผลการประเมิน ITA ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

เอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อมูลเพิ่มเติม