L

See other templatesSee other templates
Menu
 • อาคารอำนวยการ
 • อาคารเรียนอุตสาหกรรม และวิชาสามัญ
 • เครื่องกลึงในแผนกช่างกลโรงงาน
 • งานฝึกฝีมือ
 • กิจกรรมหน้าเสาธง
 • ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา
 • พระวิษณุกรรม
 • อาคารเรียนพานิชยกรรม
 • ศูนย์บ่มเพาะ วก.กุมภวาปี
 • นักศึกษากำลังตั้งใจฟัง
 • คุณครูเช็คชื่อนักเรียนนักศึกษาหลังเลิกแถว

ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะ60

ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


นายประวิทย์  บุรินนิตย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี


นายบุญส่ง  จำปาบรรพ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

IMG 47122
นายพรชัย บุบผามาลา 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

IMG 4712
นายรัตศักดิ์ สมบัติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

12319691_1182295395115688_1453134602_n.jpg

ดร.พิชัย วาจนสุนทร

ปร.ด.(บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

Go to top