L

See other templatesSee other templates
Menu
 • อาคารอำนวยการ
 • อาคารเรียนอุตสาหกรรม และวิชาสามัญ
 • เครื่องกลึงในแผนกช่างกลโรงงาน
 • งานฝึกฝีมือ
 • กิจกรรมหน้าเสาธง
 • ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา
 • พระวิษณุกรรม
 • อาคารเรียนพานิชยกรรม
 • ศูนย์บ่มเพาะ วก.กุมภวาปี
 • นักศึกษากำลังตั้งใจฟัง
 • คุณครูเช็คชื่อนักเรียนนักศึกษาหลังเลิกแถว

ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะ60

ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ครธนพฒน นายธนพัฒน์  อินทะสร้อย
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
E-mail:
Somsak kammool นายสมศักดิ์  คำมูล
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยห้วหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
E-mail:
Wutticha posritha นายวุฒิชา  โพธิ์ศรีทา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
E-mail:
Wanchana sopabut นายวรรณชนะ  โสภาบุตร
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
E-mail:
จสต.อนชา จ.ส.ต.อนุชา   บุญจันทร์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
E-mail:
Go to top