L

See other templatesSee other templates
Menu
 • อาคารอำนวยการ
 • อาคารเรียนอุตสาหกรรม และวิชาสามัญ
 • เครื่องกลึงในแผนกช่างกลโรงงาน
 • งานฝึกฝีมือ
 • กิจกรรมหน้าเสาธง
 • ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา
 • พระวิษณุกรรม
 • อาคารเรียนพานิชยกรรม
 • ศูนย์บ่มเพาะ วก.กุมภวาปี
 • นักศึกษากำลังตั้งใจฟัง
 • คุณครูเช็คชื่อนักเรียนนักศึกษาหลังเลิกแถว

ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะ60

ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

Ronnachai kongkum นายรณชัย  ฆ้องก่ำ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
E-mail:
taweesak boontham นายทวีศักดิ์  บุญธรรม
ตำแหน่ง  พนังานราชการ (ครู)
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
E-mail:
Patthanachai pakawe นายพัฒนชัย  ปะกาเว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
E-mail:
Niwat thasako

นายนิวัฒน์ ทาสะโก
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
E-mail:

ครคำภร2 นายคัมภีร์   สิริวรไพบูลย์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
E-mail:
Go to top