L

See other templatesSee other templates
Menu
 • อาคารอำนวยการ
 • อาคารเรียนอุตสาหกรรม และวิชาสามัญ
 • เครื่องกลึงในแผนกช่างกลโรงงาน
 • งานฝึกฝีมือ
 • กิจกรรมหน้าเสาธง
 • ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา
 • พระวิษณุกรรม
 • อาคารเรียนพานิชยกรรม
 • ศูนย์บ่มเพาะ วก.กุมภวาปี
 • นักศึกษากำลังตั้งใจฟัง
 • คุณครูเช็คชื่อนักเรียนนักศึกษาหลังเลิกแถว

ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะ60

ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

prathom promsombat นายประถม  พรมสมบัติ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
E-mail:
Prajak jankong ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  จันทร์กอง
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
E-mail:
   
Chokchai simma นายโชคชัย  สิมมา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
E-mail:
Jirapong thamhol นายจิระพงษ์  ธรรมโหร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
E-mail:
Aekkapan2kaewkha ว่าที่ร้อยตรีเอกพันธ์  แก้วก๋า
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
E-mail:
Komsan kaewthachat นายคมสันต์  แก้วทะชาติ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
E-mail:
Go to top