L

See other templatesSee other templates
Menu
 • อาคารอำนวยการ
 • อาคารเรียนอุตสาหกรรม และวิชาสามัญ
 • เครื่องกลึงในแผนกช่างกลโรงงาน
 • งานฝึกฝีมือ
 • กิจกรรมหน้าเสาธง
 • ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา
 • พระวิษณุกรรม
 • อาคารเรียนพานิชยกรรม
 • ศูนย์บ่มเพาะ วก.กุมภวาปี
 • นักศึกษากำลังตั้งใจฟัง
 • คุณครูเช็คชื่อนักเรียนนักศึกษาหลังเลิกแถว

ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะ60

ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ครไพเราะ นางสาวไพเราะ  มูลลา
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
E-mail:
ครภทรภร นางภัทรภร แก้วศิริ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
E-mail:
ครเนาวรตน นางสาวนวรัตน์ เครือเขื่อนเพชร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชการบัญชี
E-mail:
ครวชชดา2 นางสาววิชชุดา พลเสนา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชการบัญชี
E-mail:
   
   
   
Go to top