L

See other templatesSee other templates
Menu
 • อาคารอำนวยการ
 • อาคารเรียนอุตสาหกรรม และวิชาสามัญ
 • เครื่องกลึงในแผนกช่างกลโรงงาน
 • งานฝึกฝีมือ
 • กิจกรรมหน้าเสาธง
 • ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา
 • พระวิษณุกรรม
 • อาคารเรียนพานิชยกรรม
 • ศูนย์บ่มเพาะ วก.กุมภวาปี
 • นักศึกษากำลังตั้งใจฟัง
 • คุณครูเช็คชื่อนักเรียนนักศึกษาหลังเลิกแถว

ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะ60

ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

20729507 1876051309088094 2918592879376505985 n

    ส่งแรงใจเชียร์  ที่ม KP.Robot ตัวแทน นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ฝึกสอน วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี  ที่เข้าร่วมแข่งขัน “โครงการ การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว ปี 2560 (Line Tracking Robot Contest 2017)” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) ประกอบด้วยการแข่งขันรถเจ้าความเร็วอัจฉริยะวิ่งตามเส้นแบบอัตโนมัติ นักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ฝึกฝนการพัฒนาสมองกลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ความคิดสร้างสรรค์ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนการแข่งขันฯ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) อย่าลืมช่วยกดไลค์ กดแชร์ กิจกรรมของตัวแทนที่เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ

a6573dcf49585b585914670af4de0282https://www.facebook.com/groups/1503760186593581/permalink/1736890253280572/

 

 

21231984 852533278256137 7402286355349760623 n

Go to top