L

See other templatesSee other templates
Menu
 • อาคารอำนวยการ
 • อาคารเรียนอุตสาหกรรม และวิชาสามัญ
 • เครื่องกลึงในแผนกช่างกลโรงงาน
 • งานฝึกฝีมือ
 • กิจกรรมหน้าเสาธง
 • ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา
 • พระวิษณุกรรม
 • อาคารเรียนพานิชยกรรม
 • ศูนย์บ่มเพาะ วก.กุมภวาปี
 • นักศึกษากำลังตั้งใจฟัง
 • คุณครูเช็คชื่อนักเรียนนักศึกษาหลังเลิกแถว

ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะ60

ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) จำนวน ๑ อัตรา

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป สาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตร์(เคมี)/การสอนเคมี/เคมีประยุกต์/เคมีชีวภาพ/เคมีสิ่งแวดล้อม

f8f2823c3add466e956c48c8f7969478 0

f8f2823c3add466e956c48c8f7969478 1

f8f2823c3add466e956c48c8f7969478 2

f8f2823c3add466e956c48c8f7969478 3

f8f2823c3add466e956c48c8f7969478 4

f8f2823c3add466e956c48c8f7969478 5

f8f2823c3add466e956c48c8f7969478 6

 

Go to top