L

See other templatesSee other templates
Menu
 • อาคารอำนวยการ
 • อาคารเรียนอุตสาหกรรม และวิชาสามัญ
 • เครื่องกลึงในแผนกช่างกลโรงงาน
 • งานฝึกฝีมือ
 • กิจกรรมหน้าเสาธง
 • ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา
 • พระวิษณุกรรม
 • อาคารเรียนพานิชยกรรม
 • ศูนย์บ่มเพาะ วก.กุมภวาปี
 • นักศึกษากำลังตั้งใจฟัง
 • คุณครูเช็คชื่อนักเรียนนักศึกษาหลังเลิกแถว

ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะ60

ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561

เฉพาะสาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาที่ไม่ได้สอบคัดเลือกในวันที่ 1 เมษายน 2561 ให้นักเรียนที่สมัครมามอบตัวในวันที่ 8 เมษายน 2561

                  รายชื่อดังต่อไปนี้
                  1.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
                  2.สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
                  3.สาขาวิชาการตลาด
                  4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                  5.สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

29570286 1737403722988181 362758485440397032 n

1 001

1 002

1 003

1 004

1 005

1 006

1 007

1 008

Go to top