L

See other templatesSee other templates
Menu
 • อาคารอำนวยการ
 • อาคารเรียนอุตสาหกรรม และวิชาสามัญ
 • เครื่องกลึงในแผนกช่างกลโรงงาน
 • งานฝึกฝีมือ
 • กิจกรรมหน้าเสาธง
 • ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา
 • พระวิษณุกรรม
 • อาคารเรียนพานิชยกรรม
 • ศูนย์บ่มเพาะ วก.กุมภวาปี
 • นักศึกษากำลังตั้งใจฟัง
 • คุณครูเช็คชื่อนักเรียนนักศึกษาหลังเลิกแถว

ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะ60

ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

และให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและตัวสำรองเตรียมเอกสารหลักฐานมารายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑

รายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

1

2

3

6

29855676 2132522180310174 618331742 n

29920132 2132522176976841 887650567 n

Go to top