หน้าแรก

ผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรนะ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

 

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายอุดมชัย  ชัยสว่างวงศ์ ตำแหน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางธนพร  เกิดโภคา ตำแหน่ง ครู

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ

นางสาวกศมา ตุงคะสมิต ตำแหน่ง ค

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายวิเชียร  เกิดโภคา ตำแหน่ง ค

แผนกวิชาการตลาด

นางสาวเปมิกา  บุญศวนนท์ ตำแหน่

แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวไพเราะ  มูลลา ตำแหน่ง คร

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวอุสาห์ ทัศไนยเมธากุล ตำแ

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวพรนิภา  หงษ์บินมา ตำแหน่

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายธนพัฒน์  อินทะสร้อย ตำแหน่ง

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายประเทือง  บุปผาชื่น ตำแหน่ง

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายรณชัย  ฆ้องก่ำ ตำแหน่ง ครู

แผนกวิชาช่างยนต์

นายประถม  พรมสมบัติ ตำแหน่ง พน

ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลื

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ผลงานทางวิชาการ

เอกสารเผยแพร่งบทดลอง

ผลการดำเนินโครงการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

SAR วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 2560

SAR วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 2

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

SAR วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 2558

SAR วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 2

SAR วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 2557

SAR-วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี-2

เว็บไซต์งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพ

เอกสารควบคุมภายใน

ข้อมูลอำเภอกุมภวาปี

ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลหลักสูตร

ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

สวัสดีชาวโลก – -‘

ยินดีต้อนรับสู่เวิร์ดเพรส นี่เ