ขั้นตอนที่ 2 การชำระเงินค่ากิจกรรมพื้นฐาน

ขั้นตอนที่ 2 การชำระเงินค่ากิจกรรมพื้นฐาน

นักเรียน นักศึกษา ใหม่ รอบทั่วไป ทั้งระดับ ปวช.และระดับปวส. จะต้องชำระค่ากิจกรรมพื้นฐาน ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 (วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินใดๆกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงจากตัวนักเรียนนักศึกษา)

รายละเอียดการชำระเงินค่ากิจกรรมพื้นฐาน นักเรียนระดับ ปวช.1 ทุกแผนกวิชา
1.ค่าทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา100 บาท
2.ค่าคู่มือนักเรียน นักศึกษา100 บาท
3.ค่าตรวจสุขภาพ150 บาท
4.ค่าประกันอุบัติเหตุ200 บาท
5.ค่าสนับสนุนกีฬาระดับภาคและระดับชาติ (ระดมทรัพยากร)100 บาท
6.ค่ารักษาสิ่งแวดล้อมและโรงอาหาร (ระดมทรัพยากร)200 บาท
7.ค่าจัางครูสอนภาษาต่างประเทศ300 บาท
8.ค่าอบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม120 บาท
9.ค่ากิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ240 บาท
ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวผู้เรียน1,510 บาท

รายละเอียดการชำระเงินค่ากิจกรรมพื้นฐาน นักศึกษาระดับ ปวส.1 (ผู้จบ ม.6) ทุกแผนกวิชา
1.ค่าสมัครเข้าเรียน50 บาท
2.ค่าขึ้นทะเบียน100 บาท
3.ค่าทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา100 บาท
4.ค่าคู่มือนักเรียน นักศึกษา100 บาท
5.ค่าตรวจสุขภาพ150 บาท
6.ค่าประกันอุบัติเหตุ200 บาท
7.ค่าบำรุงห้องพยาบาล (ต่อปีการศึกษา)100 บาท
8.ค่าบำรุงห้องสมุด (ต่อปีการศึกษา)100 บาท
9.ค่ากิจกรรม150 บาท
10.ค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต200 บาท
11.ค่าอบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม120 บาท
12.ค่าสนับสนุนกีฬาระดับภาคและระดับชาติ (ระดมทรัพยากร)100 บาท
13.ค่ารักษาสิ่งแวดล้อมและโรงอาหาร (ระดมทรัพยากร)200 บาท
14.ค่าจัางครูสอนภาษาต่างประเทศ300 บาท
ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวผู้เรียน ปวส.1 (ผู้จบ ม.6)1,970 บาท

รายละเอียดการชำระเงินค่ากิจกรรมพื้นฐาน นักศึกษาระดับ ปวส.1 (ผู้จบ ปวช.) ทุกแผนกวิชา
1.ค่าสมัครเข้าเรียน50 บาท
2.ค่าขึ้นทะเบียน100 บาท
3.ค่าทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา100 บาท
4.ค่าคู่มือนักเรียน นักศึกษา100 บาท
5.ค่าตรวจสุขภาพ150 บาท
6.ค่าประกันอุบัติเหตุ200 บาท
7.ค่าบำรุงห้องพยาบาล (ต่อปีการศึกษา)100 บาท
8.ค่าบำรุงห้องสมุด (ต่อปีการศึกษา)100 บาท
9.ค่ากิจกรรม150 บาท
10.ค่าสนับสนุนกีฬาระดับภาคและระดับชาติ (ระดมทรัพยากร)100 บาท
11.ค่ารักษาสิ่งแวดล้อมและโรงอาหาร (ระดมทรัพยากร)200 บาท
ค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวผู้เรียน ปวส.1 (ผู้จบ ปวช.)1,350 บาท

วิธีการชำระเงินค่ากิจกรรมพื้นฐาน  (กรุณาชำระเงินให้ครบตามจำนวน)

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 

เลขที่บัญชี 418-022448-8 ชื่อบัญชี (วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี)

(เมื่อชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยให้ ส่งหลักฐานใบเสร็จ ยืนยันการชำระเงิน ไปที่งานการเงินวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีตาม Link และQRCODE ด้านล่าง)

แจ้งชำระเงิน

ในกรณีแจ้งเตือนให้ระบุ Email ต้องกรอก Email ด้วยบัญชีของ gmail