ขั้นตอนที่ 3 ส่งข้อมูลหลักฐานเอกสารมอบตัวให้งานทะเบียนวิทยาลัยฯ

ขั้นตอนที่ 3 ส่งข้อมูลหลักฐานเอกสารมอบตัวให้งานทะเบียนวิทยาลัยฯ

เอกสารหลักฐานที่ต้องส่งมีดังนี้ (เอกสารทุกแผ่นให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่นแล้วถ่ายภาพอัปโหลดเข้าระบบ)

เอกสารที่จัดส่ง
1.รูปถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ของนักเรียนมีชื่อนักเรียนชัดเจน)
2.รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน(ของนักเรียนมีชื่อนักเรียนชัดเจน)
3.รูปถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
4.รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
5. รูปถ่ายหน้าตรง (รูปเป็นชุดนักเรียนจากสถานศึกษาเดิมก็ได้)
6.รูปถ่ายสำเนาหลักฐานการศึกษา รบ.1 หรือ ปพ.1
7.รูปถ่ายสำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

กรอกข้อมูลการมอบตัวและส่งเอกสารได้ที่ QR Code หรือลิ้งด่านล่าง

แสกน QR Code หรือ คลิกที่นี้   เพื่อมอบตัว

วีดีโอ วิธีการส่งหลักฐานเอกสารมอบตัว