แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวไพเราะ  มูลลา
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
E-mail:
นางสาวนวรัตน์ เครือเขื่อนเพชร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชการบัญชี
E-mail:
นางสาววิชชุดา พลเสนา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชการบัญชี
E-mail: