แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายวิเชียร  เกิดโภคา
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
E-mail:
นางสาวอิงอร ธรรมเวียง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail:
นางสาวพิตราภรณ์  จุลชัยวรกุล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
E-mail: