แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายทวีศักดิ์  บุญธรรม
ตำแหน่ง  พนังานราชการ (ครู)
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
E-mail: