แผนกวิชาช่างยนต์

นายประถม  พรมสมบัติ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
E-mail:
ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  จันทร์กอง
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
E-mail:
นายโชคชัย  สิมมา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
E-mail:
นายจิระพงษ์  ธรรมโหร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
E-mail:
นายคมสันต์  แก้วทะชาติ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
E-mail: