แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวพรนิภา  หงษ์บินมา
ตำแหน่ง ครู คศ.2
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
E-mail: P.Hongbinma@hotmail.com
นายอนนท์  ทาเทียว
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
E-mail:  Anon555@outlook.co.th
นายพิสิทธิ์  คุณวงศ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
E-mail:  Pisith.billy@hotmail.com
นายอิทธิพล  กองทรัพย์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
E-mail: