แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายสุรชัย  ลาพิม
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
E-mail: