แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายสมศักดิ์  คำมูล
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ปฏิบัติหน้าที่ ห้วหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
E-mail:
นายวุฒิชา  โพธิ์ศรีทา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
E-mail:
นายวรรณชนะ  โสภาบุตร
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
E-mail:
จ.ส.ต.อนุชา   บุญจันทร์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
E-mail: