แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายอุดมชัย  ชัยสว่างวงศ์
ตำแหน่ง ครู คศ.2
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
E-mail: