แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวอุสาห์ ทัศไนยเมธากุล
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail:
  นางสาวจัตตุพร บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail:
นายกัมพล  ถาวิกุล
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail: thawikul99@gmail.com