บุคคลากร

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แผนกวิชาช่างยนต์ • นายอุดมชัย ชัยสว่างวงศ์
  หัวหน้าแผนกช่างยนต์ (คศ 2.)


 

นายสุขสันต์ ตรีเหรา
ครูแผนกช่างยนต์ (คศ 1.)

 

นายประถม พรมสมบัติ
ครูแผนกช่างยนต์ (พนักงานราชการ)

 

นายโชคชัย สิมมา
ครูแผนกช่างยนต์ (อัตราจ้าง)

 

นายจิระพงษ์ ธรรมโหร
ครูแผนกช่างยนต์(อัตราจ้าง)

 

นายคมสันต์ แก้วทะชาติ
ครูแผนกช่างยนต์ (อัตราจ้าง)

 

 

..........................................
ครูแผนกช่างยนต์ (อัตราจ้าง)

 

..........................................
ครูแผนกช่างยนต์ (อัตราจ้าง)

แผนกวิชาช่างกลโรงาน • นายทวีศักดิ์ บุญธรรม
  หัวหน้าแผนกช่างกลโรงาน (พนักงานราชการ)


 

นายสุขสันต์ ตรีเหรา
ครูแผนกช่างกลโรงาน (อัตราจ้าง)

 

นายประถม พรมสมบัติ
ครูแผนกช่างกลโรงาน (อัตราจ้าง)

 

นายโชคชัย สิมมา
ครูแผนกช่างกลโรงาน (อัตราจ้าง)

 

นายจิระพงษ์ ธรรมโหร
ครูแผนกช่างกลโรงาน (อัตราจ้าง)

 

นายคมสันต์ แก้วทะชาติ
ครูแผนกช่างกลโรงาน (อัตราจ้าง)

 

 

................
ครูแผนกช่างกลโรงาน (อัตราจ้าง)

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง • นายสมศักดิ์ คำมูล
  หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง (คศ 1.)


 

นายวุฒิชา โพธิ์ศรีทา
ครูแผนกไฟฟ้ากำลัง (พนักงานราชการ)

 

นายวรรณชนะ โสภาบุตร
ครูแผนกไฟฟ้ากำลัง (พนักงานราชการ)

 

จ.ส.ต.อนุชา บุญจันทร์
ครูแผนกไฟฟ้ากำลัง (อัตราจ้าง)

 

นายจิระพงษ์ ธรรมโหร
ครูแผนกไฟฟ้ากำลัง(อัตราจ้าง)

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ • นายประเทือง บุปผาชื่น
  หัวหน้าแผนกช่างเชื่อมโลหะ (คศ 1.)


 

นายสุขสันต์ ตรีเหรา
ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ (อัตราจ้าง)

 

นายประถม พรมสมบัติ
ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ (อัตราจ้าง)

 

นายโชคชัย สิมมา
ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ (อัตราจ้าง)

 

นายจิระพงษ์ ธรรมโหร
ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ (อัตราจ้าง)

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ • นางสาวพรนิภา หงษ์บินมา
  หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ (คศ 2.)


 

นายอนนท์ ทาเทียว
ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ (พนักงานราชการ)

 

นายพิสิทธิ์ คุณวงศ์
ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ (อัตราจ้าง)

 

นายอิทธิพล กองทรัพย์
ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ (อัตราจ้าง)

แผนกวิชาเทคนิกพื้นฐาน • นายบรรจง ...............
  หัวหน้าแผนกเทคนิกพื้นฐาน (คศ 2.)


 

....................
ครูแผนกเทคนิกพื้นฐาน (อัตราจ้าง)

 

....................<
ครูแผนกเทคนิกพื้นฐาน (อัตราจ้าง)

แผนกวิชาการบัญชี • นางอังคณา ถำวาปี
  หัวหน้าแผนกการบัญชี (คศ 1.)


 

นางสาวไพเราะ มูลลา
ครูแผนกการบัญชี (คศ 1.)

 

นางสาวนวรัตน์ เครือเขื่อนเพชร
ครูแผนกการบัญชี (อัตราจ้าง)

 

นางสาววิชชุดา พลเสนา
ครูแผนกการบัญชี (อัตราจ้าง)

 

.................
ครูแผนกการบัญชี(อัตราจ้าง)

 

.................
ครูแผนกการบัญชี (อัตราจ้าง)

 

 

>.................
ครูแผนกการบัญชี (อัตราจ้าง)

 

>.................
ครูแผนกการบัญชี (อัตราจ้าง)

แผนกวิชาการตลาด • นางสาวเปมิกา บุญศวนนท์
  หัวหน้าแผนกการตลาด (พนักงานราชการ)


 

นางสาวทักษิณา พรมท้าว
ครูแผนกการตลาด (อัตราจ้าง)

 

นายคมสันต์ แก้วทะชาติ
ครูแผนกการตลาด (อัตราจ้าง)

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ • นายวิเชียร เกิดโภคา
  หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(คศ 3.)


 

นางสาวอิงอร ธรรมเวียง
ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (คศ 2.)

 

นางสาวพิตราภรณ์ จุลชัยวรกุล
ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (พนักงานราชการ)

 

นายโชคชัย สิมมา
ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อัตราจ้าง)

 

นายจิระพงษ์ ธรรมโหร
ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อัตราจ้าง)

แผนกวิชาต่างภาษาประเทศ • นางสาวกศมา ตุงคะสมิต
  หัวหน้าแผนกต่างภาษาประเทศ (คศ 1.)


 

นางสาวสุทธิดา สายกรม
ครูแผนกต่างภาษาประเทศ (อัตราจ้าง)

 

.........................................
ครูแผนกต่างภาษาประเทศ (อัตราจ้าง)

 

...........................................
ครูแผนกต่างภาษาประเทศ (อัตราจ้าง)

 

............................................
ครูแผนกต่างภาษาประเทศ (อัตราจ้าง)

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ • นายอุดมชัย ชัยสว่างวงศ์
  หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ (คศ 2.)


 

นายสุขสันต์ ตรีเหรา
ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ (คศ 2.)

 

นายประถม พรมสมบัติ
ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ (พนักงานราชการ)

 

นายโชคชัย สิมมา
ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ (อัตราจ้าง)

 

นายจิระพงษ์ ธรรมโหร
ครูแผนกสามัญสัมพันธ์(อัตราจ้าง)

 

นายคมสันต์ แก้วทะชาติ
ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ (อัตราจ้าง)

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ • นายกัมพล ถาวิกุล
  หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตราจ้าง)


 

นางสาวกชพร พรมสิทธิ์
ครูแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตราจ้าง)

 

นายวิชัย เข็มพรหยิบ
ครูแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตราจ้าง)

 

............................
ครูแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตราจ้าง)