วิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัดอุดรธานี

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

เว็บไซต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัดอุดรธานี

วิทยาลัยเทคนิคอุดร www.udontech.ac.th

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี www.udvc.ac.th

ดวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน www.nonghan.ac.th

วิทยาลัยกาญจนาภิเษกอุดร www.kutcudon.ac.th

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ www.bec.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี web2019.uptech.ac.th

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี www.udcbat.ac.th

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี www.udcat.ac.th